Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du ind i specialtandpleje-ordningen i Brøndby KommuneLov og bekendtgørelse mm. om specialtandpleje fastlægger kriterierne for at blive visiteret til, dvs. blive tilmeldt, specialtandplejeordningen.

I Brøndby Kommune er det sundhedspersonalet, der kender den pågældende borger, som sender en tilmelding vedrørende specialtandpleje til den kommunale tandpleje.

De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil enten have vanskeligt ved at benytte tandpleje hos privatpraktiserende tandlæger, eller det vil være helt umuligt for dem at benytte private tilbud.

Borgernes funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. De borgere, der bliver behandlet, har eksempelvis: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom eller sklerose.

Personer, der principelt godt ville kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud, men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af specialtandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der i en periode har hørt ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Patientombuddet over kommunens afgørelse.

Man kan klage med hensyn til:

  • Om man er omfattet a reglerne om specialtandpleje.
  • Egenbetalingen
  • Omfanget af specialtandpleje.